Jump to Navigation

ทรัพยากรสารสนเทศ

หอสมุดแห่งชาติได้รับสิ่งพิมพ์ ๕ แนวทาง คือ

     ๑. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐  ซึ่งระบุให้ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาส่งสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นภายในประเทศให้หอสมุดแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ

     ๒. ได้รับสิ่งพิมพ์จากส่วนราชการชื่อเรื่องละ ๒๐ ฉบับ

     ๓. ได้รับจากการบริจาค

     ๔. ได้จากการจัดซื้อ

     ๕. การแลกเปลี่ยนกับห้องสมุดและหน่วยงานในต่างประเทศ

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

    ๑. หนังสือภาษาไทย จำนวน ๑,๗๒๗,๖๘๖ รายการ

    ๒. หนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน ๓๐๐,๕๒๕ รายการ

    ๓. เอกสารโบราณ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ รายการ

    ๔. หนังสือหายาก จำนวน ๙๒,๐๐๐ รายการ

    ๕. สิ่งไม่ตีพิมพ์ จำนวน ๖๙,๐๐๒ รายการ

จำนวนรวม ๒,๓๑๔,๒๑๓ รายการ

เอกสารโบราณ (Ancient Collections)

     เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารโบราณประเภทจารึก

หนังสือสมุดไทย คัมภีร์ใบลาน ซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมสะท้อนภูมิปัญญาใน

การบันทึก สรรพวิทยาการของบรรพชนไทย 

 
 

 

ทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน (Chinese Collections)

       หอสมุดแห่งชาติจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มี

บทบาทสำคัญในเวทีโลกปัจจุบันและมีแนวโน้มจะมีความสำคัญมาก ขึ้นใน

อนาคต หอสมุดแห่งชาติจึงพัฒนาห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนให้มีรูปแบบ

การให้ บริการที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ภาษาจีน

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการและประสานความร่วมมือ เครือข่ายในการใช้

ข้อมูลร่วมกันระหว่างห้องสมุดในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน

 

         

หนังสือหายาก (Rare Books)

        หนังสือและเอกสารที่มีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาและด้านการพิมพ์ ผู้ค้นคว้าไม่สามารถหาได้จากห้องสมุดทั่วไป และไม่มีจำหน่วย

ในท้องตลาด ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติ เก็บรักษาหนังสือหายากที่มีคุณค่าไว้เป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ที่ผ่านขั้นตอน

การดำเนินการตามหลักวิชาบรรณารักษศาสตร์แล้ว จำนวนมากกว่า๕๐,๐๐๐ เล่ม ประกอบด้วยพระราชนิพนธ์, พระนิพนธ์, หนังสือ

ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ

เอกสาร ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือที่พิมพ์ในระยะเริ่มแรก หนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรก และพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือที่

มีความโดดเด่น มีรูปเล่มสวยงามและมีภาพประกอบที่ทรงคุณค่า เป็นต้น นอกจากนั้นยังนับรวมถึงหนังสือใหม่ที่พิจารณาแล้วว่าจะ

เป็นหนังสือพิเศษที่หาได้ยากในอนาคตอีกด้ว

 

ทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี (Music Collections)

          หอสมุดแห่งชาติรวบรวมและอนุรักษ์ต้นฉบับเพลงไทยและเพลงสากลไว้เป็นมรดก สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นศูนย์ค้นคว้าวิชาการทางด้าน

ดนตรี อันจะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและเยาวชนของชาติในการศึกษาค้นคว้าเรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงพระราชนิพนธ์ และพระ

ราชกรณียกิจด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทุกรูปแบบทั้งในลักษณะของสื่อโสตทัศน์ หนังสือ เอกสารและโน้ตเพลง

   

 

 

 

การอนุรักษ์ (Conservation)

 

       หอสมุดแห่งชาติ ได้รวบรวมเอกสารโบราณ สิ่งพิมพ์มีค่าหายากที่นับเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าไว้เป็นจำนวนมาก สิ่งพิมพ์เหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุนับ

ร้อยปี มีการชำรุดเสื่อมสภาพ อยู่ในลักษณะที่แตกต่างกัน บางส่วนฉีกขาด เปื่อย

ยุ่ย กรอบ ปรุพรุน มีร่องรอยของแมลงและเชื้อรา จึงต้องดำเนินการป้องกัน หยุดยั้ง

หรือแปลงสภาพเพื่อรักษาเอกสาร และยืดอายุต้นฉบับให้แข็งแรง คงทนมีอายุยืน

นานที่สุด และเป็นหลักฐานสำคัญอันมีค่าต่อการศึกษาของชาติในอนาค

 

          หอสมุดแห่งชาติ ได้ดำเนินการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับอันทรงคุณค่าด้วยวิธีการ ดังนี้

          - ซ่อมอนุรักษ์เอกสารโบราณ สิ่งพิมพ์มีค่าและหนังสือหายาก

          - การแปลงสภาพเป็นไมโครฟิล์มและดิจิทัล

          โดยนำต้นฉบับ มาถ่ายข้อมูลลงบนฟิล์มในรูปไมโครฟิล์ม หรือถ่ายข้อมูลให้อยู่ในรูปข้อมูลดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์ และให้บริการเผยแพร่แทนต้นฉบับเดิมได้

สะดวกรวดเร็ว สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ทันตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์ข้อมูลสารนิเทศใน

สาขาวิชาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคนในชาติ ให้อยู่ในรูปเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

          เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคม (ยุคดิจิทัล) การไร้พรมแดนของข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนต้องมีการ

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ สามารถอยู่ในระบบการแข่งขันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความคาดหวังที่จะได้รับการ

บริการข้อมูลสารสนเทศที่ดีจากหน่วยงานของรัฐ หอสมุดแห่งชาติจึงจำเป็นต้องปรับปรุงการบริหารจัดการใหม่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ “แผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย” และงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอ

สมุดแห่งชาติหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการข้อมูลสารสนเทศที่ดี      ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้หอสมุดแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ สนองตอบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาคารหอสมุดแห่งชาติหลังใหม่ (เปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤจิกายน ๒๕๕๔)

 

การจัดหมวดหมู่หนังสือเพื่อการบริการ

          หอสมุดแห่งชาติมีหนังสือให้บริการที่ทันสมัยเป็นจำนวนมากกว่า ๑ ล้านเล่ม และจัดหมวดหมู่ดังกล่าวด้วยระบบการจัดหมวดหมู่สากลที่เรียกว่า ระบบ Dewey Decimal Classification

          นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ ทั้งนี้ หมายรวมถึงการเปลี่ยนเอกสารสิ่งพิมพ์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วย

 

องค์ความรู้ของสำนักหอสมุดแห่งชาติMain menu 2

by Dr. Radut.