pr.ขยายส่งบทความวิชาการdigitalconsal

อบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

 

       สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ ในสังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการ และโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians: CONSAL XVI) 

งาน Creative Fine Arts 2014

 

         กรมศิลปากร ได้มีการจัดงาน "Creative Fine Arts 2014 : สร้างความสุขที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงพลาญชัย) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพือเป็นการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความประณีต และความภาคภูมิใจในการรักษาสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีอยุ่ในแต่ละท้องถิ่น

งานแถลงข่าว การจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

       สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2513 โดยความคิดริเริ่มของสมาคมห้องสมุดประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะเพื่อรองรับการก่อตั้งสมาคมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนในขณะนั้น

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน

 

     โครงการ "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน" จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ กระตุ้น และรณรงค์ให้คนไทยในชาติรักการอ่าน ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับความรู้ และความบันเทิงร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศ

      กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. กิจกรรมมอบหนังสือและสร้างความสุข ด้วยนานาสาระจากหนังสือ 

2. กิจกรรมสาธิตงานช่างศิลปกรรม

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

       

         หอสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญของคนในชาติ จึงต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้สามารถรองรับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญการพัฒนาต้องทำให้ดีขึ้น และต้องทำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค และกรณีตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ก้าวหน้าต่อไป

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

Quick link

twitter