digitalconsalทวีปัญญา 57

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

         เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 หอสมุดแห่งชาติจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติสู่ความร่วมสมัยและสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุด  อันจะทำให้ห้องสมุดมีความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

           เมื่อวันอังคารที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งชาติ โดยหอวชิราวุทธานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 เรื่อง พระหันอากาศ ตอน คำสาปยักษ์นิคะหิต นักแสดงจากสำนักสังคีต กรมศิลปากร  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ

 

 

 

 

 

งานแถลงข่าว โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

               สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ มีข้อมูลหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารโบราณต่างๆที่ดี มีคุณภาพครบถ้วน รวมทั้งมีความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการค้นคว้า มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน ทันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ภายใต้แนวคิด "เติมการอ่าน สานความฝัน ปันความสุข ทุกภูมิภาค"  แล

อบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

 

       สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ ในสังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการ และโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians: CONSAL XVI) 

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

Quick link

twitter

ผู้เข้าชมเว็บไซต์เรา

Flag Counter