อบรมdigitalconsal

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

       สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ (ILIS) ในสังกัดสมาคมห้อสมุดแห่งประเทศไทยฯ จะจัดฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สนใจที่จะเขียนบทความทางวิชาการ และส่งโปสเตอร์เข้าร่วมการประชุม The 16th Congress of Southeast Asian Librarians: CONSAL XVI 

งานแถลงข่าว การจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

       สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2513 โดยความคิดริเริ่มของสมาคมห้องสมุดประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะเพื่อรองรับการก่อตั้งสมาคมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนในขณะนั้น

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน

 

     โครงการ "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน" จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ กระตุ้น และรณรงค์ให้คนไทยในชาติรักการอ่าน ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับความรู้ และความบันเทิงร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศ

      กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. กิจกรรมมอบหนังสือและสร้างความสุข ด้วยนานาสาระจากหนังสือ 

2. กิจกรรมสาธิตงานช่างศิลปกรรม

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

       

         หอสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญของคนในชาติ จึงต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้สามารถรองรับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญการพัฒนาต้องทำให้ดีขึ้น และต้องทำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค และกรณีตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ก้าวหน้าต่อไป

The 2nd Executive Board Meeting of CONSAL XVI

 

     การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือจัดเตรียมการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 10-13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

Quick link

ปฏิทินกิจกรรม

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

twitter