กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4
07 มีนาคม 2563

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ณ จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก
วันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม  2563 โดยเรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเบญจวรรณ  พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดศรีล้อมวัดพระธาตุเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการสำรวจและทำแผนผังตำแหน่งจารึกที่ซี่รั้วเหล็กล้อมรอบพระธาตุลำปางหลวง เพื่อจัดเตรียมทำแผนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนจารึกในครั้งต่อไป
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 28คน