digitalconsalงานแถลงข่าวทวีปัญญา 57

งานแถลงข่าว โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

               สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ มีข้อมูลหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารโบราณต่างๆที่ดี มีคุณภาพครบถ้วน รวมทั้งมีความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการค้นคว้า มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน ทันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ภายใต้แนวคิด "เติมการอ่าน สานความฝัน ปันความสุข ทุกภูมิภาค"  แล

เสวนาวิชาการฯ เรื่อง หนังสือเก่าและการอนุรักษ์

 

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการฯ เรื่อง หนังสื่อเก่าและการอนุรักษ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมตามลิ้งค์ด้านล่าง และส่งมาทางหมายเลข 02-628-5186 หรือสอบถามรายละเอียดโทร 02-6285186 และ 02-280-9853-4 รับจำนวนจำกัด

อบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

 

       สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ ในสังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการ และโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians: CONSAL XVI) 

งาน Creative Fine Arts 2014

 

         กรมศิลปากร ได้มีการจัดงาน "Creative Fine Arts 2014 : สร้างความสุขที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงพลาญชัย) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพือเป็นการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความประณีต และความภาคภูมิใจในการรักษาสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีอยุ่ในแต่ละท้องถิ่น

งานแถลงข่าว การจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

       สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2513 โดยความคิดริเริ่มของสมาคมห้องสมุดประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะเพื่อรองรับการก่อตั้งสมาคมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนในขณะนั้น

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

Quick link

twitter