Jump to Navigation

ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา

ระบบมรดกทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส จดแจ้งการพิมพ์ ISSN ISBN และ CIP

ดุสิตธานีเมืองประชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริการหนังสือหมวด 000-900 หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย หนังสือภาษาจีน ฯลฯ

ศูนย์รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ ทั้งในลักษณะของสื่อโทรทัศน์ หนังสือ เอกสาร และโน้ตเพลง เผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ได้เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและสมบรูณ์

หอสมุดแห่งชาติจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกปัจจุบันและมีแนวโน้มจะมีความสำคัญมาก ขึ้นในอนาคต

เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารโบราณประเภทจารึก หนังสือสมุดไทย คัมภีร์ใบลาน ซึ่งเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมสะท้อนภูมิปัญญาในการบันทึก สรรพวิทยาการของบรรพชนไทย

มุมหนังสือเกาหลี ให้บริการหนังสือ วารสารภาษาเกาหลี และหนังสือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเกาหลี

บริการโสตทัศนวัสดุในรูปแบบต่างๆ ไมโครฟอร์ม ไมโครแจ็กเก็ต ไม่โครพิช รูปภาพ ภาพถ่าย แผนที่ ปฏิทิน โปสเตอร์ ภาพพิมพ์ วีดิทัศน์ และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือหายากที่มีคูณค่าไว้เป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ประกอบด้วย พระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ หนังสือส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ ๕ และพระบรมวงศานูวงศ์อื่นๆ เอกสารต้นฉบับตัวเขียน

บริการวิทยานิพนธ์และวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริการหนังสือสหประชาชาติ

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2557

หอวชิราวุธานุสรณ์ ได้จัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในฯ รัชกาลที่ ๖ "กิจกรรมทวีปัญญา" ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน “พฤษภาพาสุข” ประจำปี 2557

โครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน “พฤษภาพาสุข” ประจำปี 2557 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 25 เมษายน 2557 เท่านั้น

พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร และนายรัฐธีร์ มนี พร้อมคณะ มอบหนังสือและรูปภาพพระพุทธชินราช ให้หอสมุดแห่งชาติ

พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร จากวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร และนายรัฐธีร์ มนี พร้อมคณะ ได้มอบหนังสือพระพุทธชินราชโลกนาถศาสดาและรูปภาพพระพุทธชินราช ให้แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางวงจันทร์ รอดจีน หัวหน้ากลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ และนายสิริพงษ์ มุกด์มณี หัวหน้ากลุ่มงานบริการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557

บรรยายวิชาการ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการบรรยายวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quatity) ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวชิรญาณ 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารอยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของชาติด้วยความมั่นคง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมรภูมิ พรประสิทธิ์ เ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

                    คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๐ คน ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

 

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

         สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมวชิรญาณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างทักษะการให้บริการห้องสมุดเชิงรุก

                  สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างทักษะการให้บริการห้องสมุดเชิงรุก ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่ออบรมความรู้ในการเป็นผู้นำด้านวิชาการ การดำเนินงานการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาความรู้ที่จำเป็นแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอสมุดแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ประชาสัมพันธ์ หอวชิราวุธานุสรณ์

หอวชิราวุธานุสรณ์ ได้จัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในฯ รัชกาลที่ ๖ "กิจกรรมทวีปัญญา" ประจำปี ๒๕๕๗

- ครั้งที่ ๑ การเสวนาและแสดงขับร้อง "เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่่ ๖" ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ประกาศกรมศิลปากร

แจ้งประชาสัมพันธ์..หอสมุดดนตรีฯ

เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

หน้า

องค์ความรู้ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ลงชื่อรับข่าว National Library of thailand ตั้งค่า RSS


Main menu 2

by Dr. Radut.