digitalข่าวห้องสมุดสุนทรภู่ทวีปัญญาทวีปัญญา1

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

       

         หอสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญของคนในชาติ จึงต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้สามารถรองรับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญการพัฒนาต้องทำให้ดีขึ้น และต้องทำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค และกรณีตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ก้าวหน้าต่อไป

The 2nd Executive Board Meeting of CONSAL XVI

 

     การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือจัดเตรียมการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 10-13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมทวีปัญญา การแสดงลิเก เรื่อง "พระหันอากาศ"

 

      กิจกรรมทวีปัญญา เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557

 

          "สุนทรภู่ กวีเอกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ มีผลงานดีเด่น และทรงคุณค่าเป็นกวีที่มีชื่อเสียง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครอบรอบ 200 ปีเกิดของท่าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2529 และให้ถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่"

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ประจำปี 2557

 

             อาคารของสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นอาคารที่ให้บริการประชาชนและเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแผนกฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย จึงมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติและหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียง จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

Quick link

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

twitter