digitalconsalทวีปัญญา 57

อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ครั้งที่ 3

              สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และหอสมุดดนตรีทูลหระหม่อนสิรินธร คืนความสุขให้กับคนไทย โดยจัด โครงการ  

เสวนาวิชาการ "หนังสือเก่าและการอนุรักษ์"

           สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ " หนังสือเก่าและการอนุรักษ์" เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหนังสือเก่าและการอนุรักษ์ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ซึ่งหัวข้อที่นำมาเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย "เล่าเรื่องหนังสือเก่า" โดย 

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

         เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 หอสมุดแห่งชาติจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติสู่ความร่วมสมัยและสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุด  อันจะทำให้ห้องสมุดมีความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

           เมื่อวันอังคารที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งชาติ โดยหอวชิราวุทธานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 เรื่อง พระหันอากาศ ตอน คำสาปยักษ์นิคะหิต นักแสดงจากสำนักสังคีต กรมศิลปากร  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ

 

 

 

 

 

หน้า

e-book หอสมุดแห่งชาติ

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

Quick link

twitter

ผู้เข้าชมเว็บไซต์เรา

Flag Counter