หอสมุดปิยมหาราชรฦก

 
      หอสมุดปิยมหาราชรฦกเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ  เช่น การบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตไทยนัชกาล นอกจากนั้นยังเป็นการระลึกถึงความเป็นพื้นที่ ประวัติศาสตร์ของตึกถาวรวัตถุที่ครั้งหนึ่งเป็นหอพระสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งครบรอบ ๙๙ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด หอสมุดปิยมหาราชรฦก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
 
หนังสือในหอสมุดปิยมหาราชรฦก ประกอบด้วย
       ♦ หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
       ♦ หนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
       ♦ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์
 
       ♦ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับมหามกุฎราชสันตติวงศ์
 
การให้บริการ
ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก แบ่งเป็น 3 ห้องคือ
 
       ♦ ห้องบริการหนังสือใหม่ ให้บริการหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทุกด้านทั้งที่เป็นพระราชนิพนธ์ และหนังสือที่เขียนขึ้นโดยบุคคลอื่น วิทยานิพนธ์รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่
 
       ♦ ห้องบริการหนังสือหายากให้บริการหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๕-๗ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น พระราชนิพนธ์ที่จัดพิมพ์ครั้งแรก หนังสือของหอพระสมุด วชิรญาณ สมุดไทย ราชกิจจานุเบกษา และเอกสาร การบริหารราชการแผ่นดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ฯลฯ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ
 
       ♦ ห้องบริการระบบสืบค้นข้อมูลและสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ การให้บริการ D-Library การสืบค้นฐานข้อมูล ห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบค้นฐานข้อมูลพระปิยมหาราชจากคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ซึ่งขณะนี้มีหนังสือให้บริการ รวม ๔,๕๐๐ เล่ม


หอสมุดปิยมหาราชรฦก
เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,525 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี