หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
27 กันยายน 2563

 
ประวัติความเป็นมา
      หอสมุดแห่งชาติจังหวัด-สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (กาญจนาภิเษก) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานชื่อ พร้อมอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ติดตั้งบนอาคารหอสมุดฯ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๕๘๐๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ และมีการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ การก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๐ จำนวน ๒๑,๑๑๔,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน )
 
      เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศและวัยมาตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
 
                                         
 
การให้บริการ
      หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดทรัพยากรอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้ และจัดทำคู่มือช่วยค้นประเภทบัตรรายการ บัตรดรรชนี แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งให้บริการนำชมแก่คณะบุคคลเพื่อแนะนำการใช้หอสมุดอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้จัดห้องบริการให้เป็นสัดส่วนตามประเภทของทรัพยากรและวัยของผู้ใช้บริการได้แก่
 
       ♦ ห้องบริการหนังสือ ๑ ให้บริการหนังสือทั่วไปทุกสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการข้อมูลสารนิเทศที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สะดวกและรวดเร็ว เช่น อินเตอร์เน็ต ซีดีรอม เป็นต้น
 
                                                 
 
       ♦ ห้องบริการหนังสือ ๒ ให้บริการหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๙ จังหวัด หนังสือเกี่ยวกับ ร.๙ และ ร.๑๐ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ หนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร
 
                                        
 
       ♦ ห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ให้บริการหนังสือสมุดไทย คัมภีร์ใบลาน และหนังสือหายาก
 
                                         
 
       ♦ ห้องเด็กและเยาวชน ให้บริการหนังสืออ่านประกอบและสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือนิทาน หนังสือเสียง เกมส์ แผ่นภาพ เป็นต้น
 
                                                
 
       ♦ ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร ให้บริการหนังสือพิมพ์ทั่วไปทั้งฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั้งฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา วารสาร นิตยสาร จุลสาร และกฤตภาค
 
                                         
 
       ♦ ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ให้บริการแถบบันทึกเสียง (เทปเสียง), ซีดี แถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน์, วีซีดี)รูปภาพ แผนที่ ฯลฯ

                                                                
 
ที่ตั้ง : ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 035 535-343, 035-535-244 โทรสาร 035 535-244 ต่อ 25
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์
หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ
Email : nlt_sp@hotmail.com


Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 9,256 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี