หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
25 กันยายน 2563

     
     หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๑ และได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี
 
                              
 
      ปัจจุบัน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี สังกัดสำนักศิลปากร ที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม และสงวน รักษามรดกภูมิปัญญาของชาติ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับการอ่านศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 
ภารกิจและหน้าที่

       ♦ บริหารจัดการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นคลังสิ่งพิมพ์ในภูมิภาค
 
       ♦ ศึกษาค้นคว้าและดำเนินงานด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศโดยง่าย และใช้เป็นคู่มือในการให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรมการปฏิบัติงานห้องสมุด
 
       ♦ เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
       ♦ ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ และดำเนินการสำรวจ รวบรวมเอกสารโบราณ และหนังสือหายาก เพื่อสงวนรักษามรดกทรัพย์สินภูมิปัญญาของคนในภูมิภาค
 
       ♦ ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการเผยแพร่และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) วารสาร (ISSN) และการจัดทำบรรณานุกรมหนังสือ (CIP)
 
       ♦ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
บริการของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

       ♦ ห้องหนังสือทั่วไป (ห้อง ๑๐๑) ให้บริการหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือเตรียมสอบ นวนิยาย และให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือผ่านระบบคอมพิวเตอร์
   
 
       ♦ ห้องเด็กและเยาวชน (ห้อง ๑๐๒) ให้บริการหนังสือการ์ตูน หนังสือนิทานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สารานุกรมเยาวชน หนังสืออาเซียน สื่อส่งเสริมทักษะ พัฒนาการและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน
 
       ♦ ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ (ห้อง ๑๐๓) ให้บริการวารสารทั่วไป วารสารท้องถิ่น วารสารหน่วยงานราชการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา อีกทั้งยังมีบริการ Internet และ Wifi เพื่อการศึกษาค้นคว้า และความบันเทิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
       ♦ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ (ห้อง ๑๐๔) จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชน และเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
       ♦ ห้องโสตทัศนวัสดุ (ห้อง ๒๐๑) บริการซีดีรอมมัลติมีเดีย ซีดีรอมประกอบหนังสือ วีซีดี ดีวีดี วีดิทัศน์ เทปคาสเซท บริการคอมพิวเตอร์ สำหรับเปิดอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์สามมิติแก่ประชาชนผู้สนใจ
 
       ♦ ห้องวิทยานิพนธ์และเอกสารโบราณ (ห้อง ๒๐๒) ให้บริการวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานวิจัย ราชกิจจานุเบกษา คำพิพากษาศาลฎีก รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หนังสืออักษรเบลล์ รวมถึงเอกสารโบราณ อาทิคัมภีร์ใบลาน และสมุดไทย
 
 
       ♦ ห้องประชุม/ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง ๒๐๓-๒๐๔) หอสมุดฯมีห้องประชุมเล็ก (๒๐๓) สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ ๔๐ คน และห้องอเนกประสงค์ (๒๐๔) โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ ๓๐๐ คน ซึ่งใช้ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติฯ และสำหรับจัดประชุมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
       ♦ ห้องเกียรติยศ (ห้อง ๒๐๕) ให้บริการหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  รัชกาลที่ ๑๐ หนังสือเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ หนังสือกรมศิลปากร หนังสือท้องถิ่นเมืองกาญจนบุรี และหนังสือหายาก ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า
 
 
ติดต่อ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
ที่ตั้ง : ๒๘๔/๙๐ ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
ติดต่อ : โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๓๙๒๔-๖  แฟกซ์ : ๐๓๔-๕๑๓๙๒๔
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ : วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ปิดให้บริการ วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
E-mail : nl_60_kanjanaburi@finearts.go.th
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 9,181 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี