วีดิทัศน์ และแผ่นซีดี

งานบริการโสตทัศนวัสดุ ด้านวีดิทัศน์ และแผ่นซีดี
     
      บริการซีดี ดีวีดี วีดีทัศน์ สารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิประเทศ แบบเรียนภาษาต่างประเทศ  และซีดีที่มาพร้อมกับหนังสือทุกหมวดหมู่หนังสือ ระเบียบการขอใช้บริการวีดีทัศน์ ซีดี ดีวีดี และสื่อโสตทัศน์อืน ๆ

- ลงทะเบียนในสมุดขอใช้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
- ตรวจสอบรายการ และคัดเลือกรายการวีดีทัศน์ จากรายการสื่อโสตทัศน์ซึ่งจัดแยกตามประเภทของโสต ทัศนวัสดุ โดยจัดเรียงตามลำดับหมายเลขทะเบียน
- กรอกแบบขอใช้บริการสื่อโสตทัศน์ โดยระบุชื่อเรื่องและหมายเลขรหัสโสตทัศนวัสดุที่ต้องการให้ครบถ้วน
- กรุณาสุภาพไม่ส่งเสียงดัง ขณะนั่งชมฟังภายในห้องบริการ
- แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเครื่องขัดข้องห้ามกดปุ่มหรือปรับภาพเอง
- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในห้องบริการ
 

ตัวอย่าง แบบขอใช้บริการ วีดีทัศน์ CD DVD โสตทัศนวัสดุ


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 2,321 คน