สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

 

 

                                                                          

                                                                        นายบุญเลิศ เสนานนท์

                                                                  หัวหน้ากลุ่มตัวเขียนและจารึก

 

                                                                              

     นายจุง ดิบประโคน                              นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์                               นางสาวเอมอร เชาวน์สวน

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการ        หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ                  หัวหน้ากลุ่มงานภาษาโบราณ