สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

หอวชิราวุธานุสรณ์ สังกัดสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ การอภิปรายและแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พิพากษานางวันทอง ในวันพุธที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิบดีกรมศิลปากร นางประนอม คลังทอง เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ และ กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวกนกอร ศักดาเดช โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๔๙ คน ประกอบด้วย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๗๒ คน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๑๗๗ คน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่มได้ที่ https://photos.app.goo.gl/tosCHBwz9XycE76R9