สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอวชิราวุทธานุสรณ์ จัดกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เรื่อง "เพลงรัก เพลงปลุกใจ ในพระมหาธีรราชเจ้า" โดยมีนักร้องจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร มามอบความรู้ ความบันเทิง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว รวมทั้งเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยแก่เยาวชน และคนรุ่นหลังผู้สนใจ 

 

ชมภาพกิจกกรรม