สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (5 ก.ค.61)

วันที่ 5 ก.ค. 2561สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ประจำปีงบประมาณ 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดูแลรักษาเบื้องต้น สรุปเรื่องย่อ จัดหมวดหมู่เอกสารโบราณ

และประทับตราวัดบ้านแก่ง เพื่อรอลงทะเบียน จัดเก็บ และจัดทำบัญชีเอกสารโบราณ ประมาณ1,200 รายการ

โดยดำเนินการร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ ครู นักเรียน ผู้ดูแลและคณะกรรมการวัด รวมทั้งสิ้น 40 รูป/คน