สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

กิจกรรมเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 9.00 - 10.30 น. แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ​