สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

กิจกรรม

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ได้ดำเนินการสำรวจ จัดทำทะเบียนและสร้างเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดอุทัยธานี ตาก และจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

NLT Edutainment ครั้งที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (NLT Edutainment) ครั้งที่ 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "คนไทย (ชอบ) อ่านอะไร?"  ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้  วิทยากร โ

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

Kids Inspiration

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก (Kids Inspiration) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรม "เสาร์สนุก สุดหรรษา" ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมการอ่าน และได้สาระความรู้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้ใช้เวลาว

หน้า