กิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นำบุตรหลานเข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ลาดกระบัง ในโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

 

รับบริจาคไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐ น. พระธรรมเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เจ้าคณะภาค ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ได้ดำเนินการสำรวจ จัดทำทะเบียนและสร้างเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดอุทัยธานี ตาก และจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

NLT Edutainment ครั้งที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (NLT Edutainment) ครั้งที่ 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "คนไทย (ชอบ) อ่านอะไร?"  ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้  วิทยากร โ

หน้า