กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2563 โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment สำนักหอสมุดแห่งชาติจะเชิญนักเขียน นักคิด ศิลปิน นักเดินทางที่มีชื่อเสียง มาร่วมพูดคุยแบ่งปันแรงบันดาลใจและประสบการณ์

โดยในปีงบประมาณ 2563 กำหนดจัดทั้งหมด 10 ครั้ง โดยในครั้งแรกนี้ ได้เชิญคุณกวีวัธน์ บุญยวง เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้น "Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ" มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ