สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

การอ่านและการค้นคว้าในยุคดิจิทัล : ความท้าทายสำหรับ Thailand 4.0

การอ่านและการค้นคว้าในยุคดิจิทัล : ความท้าทายสำหรับ Thailand 4.0 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สามเสน โดย อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์