การอ่านและการค้นคว้าในยุคดิจิทัล : ความท้าทายสำหรับ Thailand 4.0

การอ่านและการค้นคว้าในยุคดิจิทัล : ความท้าทายสำหรับ Thailand 4.0 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สามเสน โดย อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์