กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2561

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 "กิจกรรมทวีปัญญา" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 การอภิปรายและขับร้องดนตรีสากล "เพลงรักจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ