กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "คิดส์ดี ธรรมดี มีจิตอาสา" ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ