สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมสำรวจและส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และคณะ ได้เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

๒. พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง (พระอารามหลวง)

อนึ่ง กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาปทุมญาณมุนี วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสำรวจ เผยแพร่ความรู้ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดทำบัญชีเอกสารโบราณ ไว้เป็นหลักฐานและให้ชุมชนท้องถิ่นให้รู้คุณค่า และความสำคัญ ร่วมมือกันดูแลรักษาสารโบราณให้คงอยู่ในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและยั่งยืนสืบไป