กิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 “มิถุนาสุขสราญ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

วันที่ 2 มิ.ย.61 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 “มิถุนาสุขสราญ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยมีนางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  และมีผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งใหม่รวมถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีความน่าสนใจ สนุกสนาน เข้าใจได้ง่าย เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรู้รักสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน