ประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 8/งป.2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งกำกับดูแลหอสมุดแห่งชาติ มาเป็นประธานการประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 8/งป.2560

เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางการทำงานให้กับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานนำไปใช้ในกานทำงานต่อไป