สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

ส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ในวันที่ 23 พฤศภาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2559 โดยมี นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และตลอดทั้งวันมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ และการอ่าน การเขียน อักษรขอมและอักษรไทยโบราณจากเอกสารโบราณ โดยเฉพาะตำรายาโบราณ เพื่อนำภูมิปัญญาไปถ่ายทอดและสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการและบุคลากรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 83 รูป/คน