โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2559 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ได้จัดกิจกรรมสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดเสนานุชรังสรรค์ เลขที่ 2 ถนนมนตรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2559 และได้รับความเมตตาจากพระครูเสมาธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดเสนานุชรังสรรค์ ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า ที่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาและจัดเก็บเอกสารโบราณครั้งนี้อย่างดียิ่ง โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสำรวจ ดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ รวมทั้งสิ้น 90 เลขที่ 68 มัด 677 ผูก

ในการสำรวจเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่าที่วัดเสนานุชรังสรรค์ได้มีคัมภีร์ใบลานในสมัยรัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งปรากฏข้อความอักษรขอมไทย ภาษาไทย ที่หน้าปกคัมภีร์ใบลานว่า "ศุภมัศดุ พระพุทธศักราชล่วงแล้ว 2324 พระวัสสาปีขาลจัตวาศกสมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราชได้ปราบดาภิเษกในกรุงรัตนโกสินทร์อินทร์อยุธยาทรงพระราชศรัทธาบำรุงพระพุทธศาสนา พระราชทานพระราชทรัพย์แก่ช่างจารเป็นอันมากให้สร้างพระไตรปิฎกจนสิ้นฉบับไทย" จะเห็นได้ว่าคัมภีร์ใบลานจะปรากฏชื่อผู้สร้าง และปีที่สร้างตรงกับ พ.ศ. 2324 ฉบับครูเดิม เรื่อง ทสชาติชาดก จำนวน 9 ผูก จารด้วยอักษรขอม ภาษาบาลี ไม้ประกับลายรดน้ำดำ ซึ่งสภาพปัจจุบัน ค่อนข้างชำรุด เนื้อหาโดยสรุปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า โดยได้บังเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์บ้าง ตามอัธยาศัยสันดาน และบารมีที่ทำไว้ 10 ชาติ ได้แก่ พระเตมีย์ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระเนมิราช พระมโหสถ พระภูริทัตต์ พระจันทกุมาร พระนารทพรหม พระวิธูรบัณฑิต และพระเวสสันดร เมื่อรวมแล้วพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมี10 ทัศ อุปบารมี 10 ทัศ และปรมัตถบารมี 10 ทัศ รวมเป็นบารมี 30 ทัศ อย่างเต็มเปี่ยม จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ดังนั้น การสำรวจ ดูแลรักษา และจัดเก็บเอกสารโบราณ ของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงถือได้ว่าเป็นการสืบทอดความรู้หรือภูมิปัญญาของบรรพชนที่บันทึกด้วยอักษรและภาษาโบราณมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กว้างขวางในปัจจุบัน  และส่งต่อความรู้หรือภูมิปัญญานั้นสู่อนุชนคนรุ่นหลังในอนาคตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนัก รัก หวงแหน มรดกทางด้านวัฒนธรรมให้คงอยู่ในท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางด้านอักษรและภาษาที่แสดงออกถึงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่อย่างยาวนานตลอดไป