โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยในวันที่ ๑๒ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ และคณะ ประกอบด้วย นายสมชัย ฟักสุวรรณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ นางสาวชญานุตม์ จินดารักษ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ นางสาวรตนาภรณ์ ประจงการ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ และนางสาวปุณยวีร์ ส่งเสริม นักภาษาโบราณปฏิบัติการ เดินทางไปราชการ ณ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. ดูแลรักษาเบื้องต้น จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียน คัมภีร์ใบลาน ๙๘มัด ๓๑๕เลขที่ ๗๕๒ ผูก
๒. สำรวจ รวบรวม ดูแลรักษาเบื้องต้น ลงทะเบียน หนังสือสมุดไทย ๖๑ เล่ม
หลักฐานจากเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ที่ระบุปีที่สร้างที่เก่าแกที่สุด จ.ศ.๑๑๘๙ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๗๐ สมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง กรรมวาจาวิธิ คือ วิธีการทำสังฆกรรมต่างๆของพระสงฆ์ เพื่อให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต เช่น การอุปสมบทแก่บุคคลที่ต้องการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา การดำรงชีวิตประจำวันของพระภิกษุที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่างๆ การออกจากอาบัติหนักของภิกษุผู้ล่วงละเมิดบทบัญญัติของพระพุทธเจ้า เช่น การอยู่ปริวาสกรรม เป็นต้น

    

    

    

ลิงค์ภาพเพิ่มเติม