โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปผลการดำเนินงาน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้สำรวจเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินงานต่างๆดังนี้

๑. วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบเอกสารโบราณประเภท จารึกฐานพระพุทธรูปสำริด จำนวน ๑ รายการ

๒. วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และคณะ พบเอกสารโบราณประเภท จารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน ๑ รายการ

๓. ส่งมอบบัญชีทะเบียนหนังสือสมุดไทย ที่ลงทะเบียนแล้ว จำนวน ๑๐๗ รายการ จำนวน ๒ เล่ม ให้หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป

๔. อ่านชื่อเรื่องหนังสือหายาก ที่พิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา ที่ให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จำนวน ๘๔ รายการ เพื่อลงทะเบียน ทำสำเนาดิจิทัล และให้บริการประชาชนต่อไป

   

   

ลิงค์ภาพเพิ่มเติม