โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2561
โดยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายสมชัย ฟักสุวรรณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ และคณะนักภาษาโบราณ รวม 6 ราย ได้ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณของวัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ประมาณ 1.200 ผูก และหนังสือสมุดไทย ประมาณ 700 เล่ม อักษรที่ใช้บันทึกในเอกสารโบราณส่วนใหญ่จะเป็นอักษรขอมและอักษรไทยโบราณ จากลักษณะทางกายภาพ และรูปอักษร คาดว่าเป็นเอกสารโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในปัจจุบัน วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีสถานที่สำคัญ คือ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเดิม (พ.ศ.2403 - 2494) ท่านเป็นพระนักปราชญ์ ร่วมรุ่นหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน วัดนี้ มี 7 ตระกูล สำคัญ (หนึ่งในนั้นคือ "อยู่โพธิ์" ของนายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร) ร่วมกับหลวงพ่อรอด (อดีตนายทหารสำคัญของพระเจ้าตาก) สถาปนาวัดเก่าสมัยอยุธยา ขึ้นเป็นวัดหนองโพเนื่องจากหลวงพ่อเดิม ท่านเป็นนักปราชญ์ วัดนี้จึงเป็นที่รวมสรรพวิชาแขนงต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การแพทย์พื้นบ้าน โหราศาสตร์  ฯลฯ ทั้งนี้ คณะทำงานได้แนะนำวิธีการดูแลรักษาเอกสารโบราณเบื้องต้นแก่คณะกรรมการวัด และจะดำเนินงานของบประมาณมาดำเนินการลงทะเบียนตามหลักวิชาการต่อไป จากนั้น เดินทางไปเพื่อดำเนินการลงทะเบียนเอกสารโบราณของวัดพระบรมธาตุบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป