โครงการเครือข่ายดูแลรักษาการอนุรักษ์เอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายดูแลรักษาการอนุรักษ์เอกสารโบราณ (ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ2559) ณ วัดปรังกาสี หมู่3 ตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โดยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี กล่าวรายงาน และพระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ วัดปรังกาสี ได้มอบให้พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ วัดเขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายเผยแพร่ความรู้เรื่องความสำคัญและประเภทของเอกสารโบราณ การดูแลรักษาและจัดเก็บเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ตามหลักวิชาการ รวมถึงอักษรขอมที่จำเป็นสำหรับพระสังฆาธิการ

ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาและจัดเก็บเอกสารโบราณเบื้องต้น และปิดการอบรม โดยพระครูกาญจนปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ เจ้าอาวาสวัดเขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พระภิกษุตามวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอทองผาภูมิ รวม 34 วัด และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้นจำนวน 82 รูป/คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ ได้ให้ความเมตตาอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ