คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต ชั้นปีที่ 3-4 วิชา 2801328 การเขียนสำหรับสิ่งพิมพ์เฉพาะด้าน ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่นิสิตในเรื่องการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และให้นิสัติตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และความสำคัญของหนังสือในฐานะมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ