คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น. อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท วิชาศิลปะการเขียนภาษาไทยสำหรับนักแปล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 10 คน ทัศนศึกษา ณ#หอสมุดแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานส่วนต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติ