คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 56 คน ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านภาษา วรรณกรรมและภูมิปัญญาของชาติตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นความรู้และแนวทางการศึกษาต่อไป