สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

บริการ

วารสารและหนังสือพิมพ์

 
 ห้องบริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ ฉบับปัจจุบัน ให้บริการ  ชั้น 1 อาคาร 1

 บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

หน้า