สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม CONSALXVI

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อให้การจัดงานประชุมลุล่วงไปด้วยดี สำนักหอสมุดแห่งชาติจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุม