สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาในรูปแบบดิจิทัลของสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค"

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาในรูปแบบดิจิทัลของสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค" ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจำนวน 65 คน และการบรรยายพิเศษเรื่อง "อนาคตและแนวโน้มการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ" โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) ทั้งนี้การอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

    

    

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม