พิธีรับมอบหนังสือจากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู

วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือเกี่ยวกับจีนศึกษา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี จากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู ที่มอบให้กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยสิ่งพิมพ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือ จำนวน ๓,๔๕๗ เล่ม แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ ๓๘๓ เล่ม ภาษาจีน ๓,๐๗๔ เล่ม ให้บริการ ณ ห้องหนังสือนานาชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๓ และวารสาร จำนวน ๗๒๓ ฉบับ แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ ๙๗ ฉบับ ภาษาจีน ๖๒๖ ฉบับ ให้บริการ ณ ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา อาคาร ๑ ชั้น ๔ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นอกจากนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดนิทรรศการหนังสือจากศาสตราจารย์ เฉิน ฉังยู ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ สำนักสมุดแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓