มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จำนวน 39 รูป/คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อพัฒนานิสิตในการเรียนรู้ ได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง เสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ตรงในการศึกษาระดับอุดมศึกษา