สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

รับมอบเอกสารภาพถ่ายพระคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา อักษรขอม ภาษาบาลี

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบเอกสารภาพถ่ายพระคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา อักษรขอม ภาษาบาลี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ จำนวน ๒๑๐ คัมภีร์ ๕๕๖ เล่ม จากมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ โดยมี รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก) เป็นประธานรับมอบ และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) เป็นผู้ร่วมรับมอบ จาก นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และให้บริการต่อไป