ประกาศปิดทำการ

วันอังคารที่ 29 พ.ค. 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา

ศึกษาดูงาน

คณะนักศึกษาจากจาก INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) ประเทศอินโดนีเซียมาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (ครั้งที่ 3)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

ได้กล่าวต้อนรับและร่วมถ่ายรูปหมู่กับคณะนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 17 คน

รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยบรรณารักษ์ฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการของ หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการอบรมบรรณารักษ์

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หอสมุด ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561เวลา 9.00-12.00 น. บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการของหอสมุดแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 27 เมษายน 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CL103 ประวัติและวิวัฒนาการวรรณกรรมสำหรับเด็กไทยเข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาห้องบริการต่างๆ เช่น ห้องบริการเอกส

นักเขียนและนักวาดภาพประกอบจากไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 2 เมษายน 2561 นักเขียนและนักวาดภาพประกอบ จากสำนักพิมพ์ Hsiao Lu ประเทศไต้หวันที่มาเข้าร่วมเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ประจำปี 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษา ดูงานหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 25 คน