กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หอสมุด ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561เวลา 9.00-12.00 น. บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการของหอสมุดแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการ

อบรมบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพบรรณารักษ์ของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 

ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอสมุด ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน