คณะนักศึกษาจาก INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) ประเทศอินโดนีเซียมาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (ครั้งที่ 3)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

ได้กล่าวต้อนรับและร่วมถ่ายรูปหมู่กับคณะนักศึกษาจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 17 คน

ซึ่งได้มาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้ คณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมห้องบริการต่างๆ

ได้แก่ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ห้องหนังสือทั่วไป ห้องหนังสือประเทศไทย

ห้องหนังสือนานาชาติและราชกิจจานุเบกษา ห้องหนังสือหายาก ห้องบริการเอกสารโบราณและห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา