มรภ.นครราชสีมาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ศึกษาดูงาน

ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางสารสนเทศศาสตร์

และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์