มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษา ดูงานหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 25 คน