ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศึกษาชั้นปีที่ 3 

จำนวน 42 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรด้านห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ต่อไป