ศึกษาดูงาน

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

16 มีนาคม 2561 สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษา ดูงานหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 25 คน

หน้า