สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 -​11.30 น. อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ที่เรียนในรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ จำนวน 52 คน เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในฐานะที่หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จัดเก็บ รวบรวม

และอนุรักษ์มรดกทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติ ในรูปของหนังสือและเอกสารต่าง