สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

จัดอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยา (ปีที่ ๑๕) โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร

นำผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๑ คน ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

และกลุ่มงานบริการหนังสือหายาก กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ด้านงานพิพิธภัณฑ์ให้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ของรัฐ เอกชน

และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้กว้างขวางและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป