สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้รับบริจาคไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคไม้ประกับคัมภีร์ใบลาน จำนวน 200 คู่ จาก พระมหาสิงทอง โชติโก เลขาสำนักเรียนวัดทองนพคุณ เป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เจ้าคณะภาค 11 และรับบริจาคผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน จำวน 200 ผืน จาก นางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานรับบริจาค เพื่อนำไม้ประกับและผ้าห่อคัมภีร์ใบลานดังกล่าวมาใช้ในการดูแลอนุรักษ์เอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และตามแหล่งเอกสารโบราณในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ถวายหนังสือคู่มือการอ่านถ่ายถอดเอกสารโบราณ : อักษรธรรมอีสาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรต่อไป