สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้หัวข้อ "Read Me a Book : ASEAN-ROK is Reading" โดยในวันนี้จัดกิจกรรมพร้อมกัน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติชลบุรี ห้องสมุดโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม และห้องสมุดโรงเรียนสตรีวรนาถ โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ การอ่านหนังสือออกเสียง และการเล่านิทาน